Voie Cardiaque

Voie Cardiaque – Hjertets Vei – er den mystiske og kontemplative grenen av Ordenen, for dem som søker en indre vei til opplysning.

Voie Cardiaque - Way of the Heart

Voie Cardiaque – Hjertets Vei

Louis-Claude de Saint-Martin

Grenen arbeider med en tradisjonell nytolkning av Papus’ tre innvielser som hos oss henter sitt innhold fra Saint-Martins verker, Elus Coëns, C.·.B.·.C.·.S.·. og Novikovs russiske martinisme.

Her introduseres den søkende til martinismens symbolspråk, tradisjon og historie, og arbeider med å utforske og utfolde seg selv gjennom meditasjon, studier, veiledning og en særegen men svært enkel form for theurgi.

Her tildeles man også en individuell mentor, eller veileder i tradisjonen som skal følge en til man selv blir Mester.

For å lære mer om Saint-Martin, Papus og Martinisttradisjonens historie kan du lese denne siden.

Innvielse, Grader og Arbeid

Voie Cardiaque har et stort fokus på samtale og erkjennelse som metode. Det er månedlige møter i Assosiert grad, hvor innvielsene studeres og utdypes, samt egne gradsgrupper for studie i fellesskap med andre.

Ettersom tradisjonen er en ikke-dogmatisk erkjennelsestradisjon, som ikke bekjenner seg til noen religion, stilles det ingen andre krav til ansøkere enn at de har en personlig opplevelse av eller tro på et høyere vesen, og begjærer en forening med dette, sitt opphav.

Ordensarbeidet i Voie Cardiaque består av studier av tekster og lære, sammen med en serie øvelser og teknikker knyttet til tradisjonens hemmelige symboler. Disse har til hensikt å gjenvekke de sovende kreftene som er forvart i mennesket og ruste den søkende til å trenge gjennom de sider av seg selv som hindrer en fra å se virkeligheten ansikt til ansikt: erkjennelsen av hva man er.

I andre grad utdypes tradisjonen ytterligere, og man begynner et arbeid med indre alkymi og en mer intensivert form for foreningsmystikk. Ved dette punktet, som betegnes som Ordenen og tradisjonens korsvei, kan man også søke om å arbeide i de øvrige to grenene, enten som et supplement til det mystiske arbeidet, eller fordi man ønsker en annen, spesifikk metode.

Arbeidet fullbyrdes i tredje grad, Superieur Inconnu, hvor tradisjonens fulle lære og Mysterium åpenbares.

Nå begynner et nytt, selvstendig arbeid, i og med at man selv skal bli en Mester av tradisjonen og manifestere sin egen erkjennelse i livet.

For å lære mer om hvordan gradene i Ordre Reaux Croix er sammensatt kan du lese her.

Etter de Tre Gradene: De Ukjente Filosofers Selskap

Etter fullendelsen av Voie Cardiaques klassiske tre grader, kan man bli invitert til å utdype arbeidet i fellesskap med andre adepter, i det som betegnes som Sirkelen av Ukjente Filosofer. I Ordre Reaux Croix er dette en rettmessig arvtager etter Novikovs variant av Gold- und Rosenkreuz, som arbeider med klassiske rosicrucianske disipliner som indre alkymi, hermetisme og kabbalah.

Av de opprinnelige 9 gradene hos Novikov, var det kun fire av dem som utgjorde faktiske innvielser. Andre, som Theoricusgraden, var en innskutt instruksjonsgrad fra 1767, skapt ut av behovet for å instruere medlemmer i teoretisk anvendelse av laboratorieutstyr. Disse studiegradene konfereres derfor som en del av de innvielsene de var tenkt å skulle utdype eller forberede.

Ordenen praktiserer dessuten en egen innvielsesgrad som er nedarvet etter Ivan Lopukhin. Denne graden, Ridder av Lyset, tilhører ikke noen spesifikk gren, men er løst tilknyttet Voie Cardiaque. Den konfereres og studeres ved spesielle ordenssamlinger.

Hvordan bli Martinist

For å søke opptak i Ordre Reaux Croix, må man enten ta kontakt med et medlem av Voie Cardiaque man kjenner eller skrive til det av ordenens templer nærmest der man bor.

O.·.R.·.C.·. tilbyr ikke noen form for fjernundervisning eller uavhengig selvstudium, da tempelarbeidet og den individuelle veiledningen er en sentral del av selvutviklingssystemet og tradisjonen.

Det er allikevel mulighet for å stifte mindre studiesirkler om flere ansøker til ordenen på et sted hvor den ikke allerede eksisterer, men det er da ønskelig at man er tre eller flere som begynner arbeidet i fellesskap.

Om du er intressert i å bli martinist, og tre inn i Ordre Reaux Croix, kan du lese mer på Medlemskaps-siden.

orc-cring

Saint-Martins ‘Des Erreurs et de la Verite’, 1782 samt en tredjegradsring.

 Ordensarkivet