Elus Coën

Elus Coën er Ordenens theurgiske gren, som arbeider med de opprinnelige magiske ritualene og innvielsene etter Martinez de Pasqually.

Elus Coën

Elus Coën er Ordre Reaux Croixs theurgiske gren, som arbeider med Pasquallys særegne form for seremoniellmagi, verdens eldste systematiske theurgiske orden.

Her gjennomgår man en grundig skolering i en theurgi ulik alle andre vestlige tradisjoner, samtidig som man studerer vestlige esoteriske klassikere som Heinrich Cornelius Agrippa og Peter de Albanos verker.

Arbeidet er fokusert rundt dype studier av Pasquallys ordenstekster og den mytologiske rammen disse står innenfor.

Hver grad representerer ett aspekt av en gudommelig virkelighet, eller Fylder, lik den valentiske gnostisismens eoner. Gjennom å bearbeide seg selv og sin verdensforståelse med magiske virkemidler, trer den søkende gjennom en rekke selvrenselser for å nå kjernen av sitt eget og universets vesen.

Elusash

Perfect Master Elu Sash

Da arbeidet i én grad er fullbyrdet, begynner prosessen med den neste. I løpet av de første gradene studeres og gjennomleves martinistmyten kronologisk, fra menneskets emanasjon og inkarnasjon i den fysiske tilværelsen.

Siden begynner man på veien tilbake til den Guddommelige Fylden, gjennom renselser, påkallelser, evokasjoner, eksorsismer, konsekreringer og talismanarbeide. Disse virkemidlene tjener å bearbeide de sidene av en selv som ord ikke kan uttrykke, og Pasqually understreket viktigheten av at magikeren hele tiden arbeider både i den våkne verden, ved å studere sine tankeformer og reaksjoner, men også med et spesielt drømmearbeid, hvor de ubevisste sidene av oss selv må konfronteres, forsones og balanseres mot vårt våkne liv og selvbevissthet.

I det theurgiske arbeidet betrakter man derfor alle fenomener som aspekter av den Evige i direkte relasjon til en selv. Mennesket ses som et udødelig åndsvesen, som befinner seg i en tilstand av dødelighet, både i en synlig og usynlig verden.

Vårt materielle liv er åpenbart for oss, men de sider i oss selv som manifesterer seg som engler og demoner, betraktes som sjelelige dualiteter som har en ubevisst påvirkning på hvordan vi forstår oss selv. Tradisjonen bruker derfor magiske virkemidler i arbeidet med å utforske og forstå disse.

Tradisjonen ble gjenopplivet i etterkrigstiden, men siden da har det eksistert stor forvirring rundt hvordan ‘Elus Coën’ både ble skrevet og hvordan gradene så ut. Robert Ambelain var overbevist om at ordenen representerte et gammeltestamentlig presteskap, det levittiske Kohanim, som bestyrte tempelkulten i Israel, og han supplerte de mange hullene i tradisjonen med enten kabbalah eller fremmedelementer fra frimurertradisjonen Memphis-Misraïm.

Den fulle tittelen til Pasquallys orden er ‘Ordens des Chevalier Macons Elus-Coën de L’Univers’. Han valgte navnet Élus Coëns for å bety de “Sam-Evigel”, fra det franske ‘co-eternel’, som peker på den endelige hensikten og målet med ordenen. Navnet har også en annen implikasjon, som først uttolkes i dens VII grad.

Prunelle de Liere's Elus Coën notebook

Prunelle de Liere’s Elus Coën notebook

Som martinisttradisjonens eldste opphav, praktiserer i dag Ordre Reaux Croix Pasquallys opprinnelige system av syv grader. Dette bærer lite eller ingen likhet med Ambelains rekonstruksjons-prosjekt fra 1940-tallet og er på ingen måte å regne som en gammeltestamentlig tradisjon, slik han hevdet.

Derimot er den sterkt forankret i et judeo-kristent formspråk, men med valentisk-gnostiske undertoner, slik vi finner det i Pasquallys egne tekster, ritualer og katekismer.

Elus Coën hadde opprinnelig 7 innvielser, som igjen var inndelt i til sammen 11 undergrader. Dette har ført til en del feiltagelser om systemets oppbygning, blant annet at de første gradene egentlig var de samme som i det konvensjonelle frimureriet.

Dette stemmer ikke, skjønt gradene har et ytre navn, som gjør at det lett kan virke slik.

Undergradene i systemet er med andre ord ikke separerte innvielser, men stadier av én seremoni. 

Her følger en tabell over Pasquallys opprinnelige system, som er slik det praktiseres i Ordre Reaux Croix.

Grad Klasse Undergrad
1 Forgården I. Symbolsk Lærling

II. Symbolsk Medbroder, Mester av Forgården

III. Symbolsk Mester, Ordenens Første Grad

2 Kapittelet IV. Perfekt Mester Elu
3 Tempelet V. Lærling Coën

VI. Medbroder Coën

VII. Mester Coën

4 Tabernakkelet VIII. Stormester Coën
5 Storkapittelet IX. Ridder av Orienten
6 Tribunalets Forgård X. Kommandør av Orienten
7 Tribunalet XI. Reaux Croix

Dette vil si at for dem som søker opptak i denne grenen av ordenen, må man allerede ha II? i Voie Cardiaque. Da begynner et intenst regime hvor man først gjennomgår Elus Coëns første klasse, Forgården, med én tredelt innvielse som Symbolsk Mester. Etter noen måneder med intenst arbeid kulminerer dette med Perfekt Mester Elu-graden, som er den første vi oppfører på kandelaberen.  (Se Ordre Reaux Croixs gradsstruktur).

 

Meldemsskap

Medlemsskap i Elus Coën er åpent for dem i Voie Cardiaque som har oppnådd Initiert Grad, og som etter en samtale med et seniormedlem er vurdert til å være skikket for dette arbeidet.

Ordre Reaux Croix’s Elus Coën operers i dag i Norge, Sverige, Canada, USA, Spania, Argentina og Brazil.

 

philosophical table