Voie Cardiaque

Voie Cardiaque – Hjertets Vei – er den mystiske og kontemplative grenen av Ordenen, for dem som søker en indre vei til opplysning.

C.·.B.·.C.·.S.·.

C.·.B.·.C.·.S.·. er ordenens Riddergren, hvor åndelig ridderskap om filosofi er metoden for sannhetssøken.

Elus Coën

Elus Coën er Ordenens theurgiske gren, som arbeider med de opprinnelige magiske ritualene og innvielsene etter Martinez de Pasqually.

Martinistordenen Ordre Reaux Croix

Martinismen er en 250 år gammel vestlig mysterietradisjon.

Den er en innvielsesvei for dem som søker opplysning, det våre forgjengere kalte menneskets reintegrasjon med seg selv og sitt guddommelige opphav.

Tradisjonen skildrer at menneskets urtilstand er en enhetlig væren: En våkenhet hvor det ser seg selv i klarhet, med en direkte innsikt og erkjennelse av sitt opphav, hva det er og hva det søker.

I vår dagligdagse bevissthet, lar vi ytre påvirkning og indre bevegelser forstyrre denne klarheten og den opprinnelige enheten blir spaltet. Dette gir opphav til uro, disharmoni og illusjoner om virkeligheten, en selv, andre mennesker og verden.

Disse illusjonene lar vi bevisst og ubevisst påvirke oss selv og våre handlinger.

De er et naturlig resultat av det å være til, men de tanke- og handlingsmønstre de skaper blir fort forstenede vaner, og man henfaller til å leve i en søvnaktig tilstand, ved siden av seg selv, og mister øyeblikkets klarhet.

Ved å stige ned i dypet av seg selv, erkjenne hva man er og hva man har blitt, våkner mennesket fra søvnen, frigjøres fra vanens illusjoner, og ser virkeligheten ansikt til ansikt. Man blir den man er.

Tradisjonens oppgave er å bistå mennesker som begjærer å vende tilbake til denne opprinnelige åndelige tilstanden, som føles tapt i en tid hvor det umiddelbare og overfladiske dominerer vårt verdensbilde og selvforståelse.

Ordenen forpakter et læresystem og en metode, innvielser hvor man utforsker det som ligger bak vår ytre personlighet, og en praksis for å gjenvekke, frigjøre og utfolde det som ligger skjult og glemt i dypet av menneskevesenet.

Gjennom et symbolspråk som ikke bare taler til tanker og følelser, men den del av oss som ord ikke kan uttrykke, når man frem til roten av ens eget vesen, og forløser det som ligger begravet under jordiske slør.

Denne veien formidles i en Orden åpen for alle mennesker uavhengig av kjønn, nasjonalitet, legning eller religiøs tilhørighet, som søker sannheten – å kjenne seg selv.

Ordre Reaux Croix er en tradisjonell martinistorden, som forpakter denne metoden gjennom innvielser, selvstudier, meditasjon, samtale, filosofi, indre alkymi og theurgi.

Ordenslæren har sitt opphav i den tidlige esoteriske kristendommen, hermetismen, alkymien og vestlig mystikk.

Den bekjenner seg ikke til noen utelukkende religiøs konfesjon, men fordrer ufravikelig respekt for alle mennesker og deres individuelle søken etter det hellige, Sannhetens lys som skinner bak alle religioner.

Gjennom et utvalg tekster, slik som Ordenens Manifest, Kompasset og Ordensregelen, kan man danne seg et bilde av hva martinismen er, hvordan den praktiseres i Ordre Reaux Croix, og hva det innebærer å være medlem av Ordenen.

Ordre Reaux Croix er viet til videreføringen av denne tradisjonen og er i dag aktiv i Norge, Sverige, Canada, Argentina, Spania, Brazil, USA og England.

O.·.R.·.C.·. underviser igjennom personlig veiledning, studier, meditasjon, seremoniellmagi, indre alkymi og integrasjonen av alle disse esoteriske disiplinene til ett arbeid. Medlemskap i ordenen begyner i Voie Cardiaque – Hjertets vei, og etter en tid med mystisk og kontemplativt arbeid kan man søke om å arbeide med den magiske delen av tradisjon i Elus Coën, eller den ridderlige og filosofiske tilnærmingsmåten i C.·.B.·.C.·.S.·.

Flere kulturpersonligheter var martinister, som Tsar Nikolaj II, opplysningsforkjemperen Nicholaj Novikov, esoterikerne Eliphas Levi, Arthur Edward Waite, Helena Petrovna Blavatsky, John Yarker, Theodor Reuss og Gerard Encausse – begge Stormestre av Ordo Templi Orientis (O.T.O.), Augustine Chaboseau og Emile Dantinne. Man kan også nevne esoteriske forfattere som Julius Evola, J.I. Wedgwood, Hermann Hesse, Honorè Balzac, Lord Edward Bulwer-Lytton, Joséphin Péladan, Margaret Peeke, malerne Arnold Böcklin og Pamela Coleman Smith, samt musikere som Claude Debussy og Édith Piaf.

”Den eneste innvielse jeg snakker om og søker av hele min sjel, er den hvorigjennom vi trer inn i Guds hjerte, og som lar Guds hjerte tre inn i oss, for der å inngå det uoppløselig ekteskap som gjør oss til venn, broder og brud av vår guddommelige motpart.

Det er ingen andre mysterier i å nå frem til denne hellige innvielse, enn å stige lengre og lengre ned i dypet av vårt vesen og ikke gi slipp før vi kan bringe frem altets levende rot.”

-Louis-Claude de Saint-Martin

Les mer om martinismens historie her