Library

Martinist Library

Last updated: May 2013

Here you will find public material from the archives of the Ordre Reaux Croix.

It is the intention of the Order to update this page continually, so check back from time to time.

All material presented on this page is the property of Ordre Reaux Croix, unless stated otherwise in the texts themselves.

They may not be reprinted or redistributed in any form without explicit written permission from the Grand Chancellor, or the individual translator.

 

United Kingdom(Great Britain)

Martinist texts in English:

Ordre Reaux Croix:

Manifesto Ordre Reaux Croix

The Manifest of the Order is the foundation upon which it is created, and by which it may be dissolved.

The Compass

The Compass is the doctrinal fundament for the Ordre Reaux Croix.
It is written to illuminate the path of all spiritual pilgrims who seek the Mystery through the path of the ORC. This compass point towards the common understanding that unites those wanderers who gather under our banner. The Eastern direction on the compass points out the Mystery, which the Order reveals through its degrees.
 

Rule of the Order in 9 Points

The Rule of the Order: Being a series of maxims on our teachings, theosophy and human values. Written by Jean-Baptiste Willermoz in 1782.This insightful manifest have been adopted by the Ordre Reaux Croix.
 

The Universal Table

Diagram of The Universal Table, the Cosmology of the Elus Cohen. Reconstructed imagery with Pasqually, Saint-Martin and Willermoz-versions.

 

 

Louis-Claude de Saint-Martin:

Wisdom’s Instruction

A beautiful and poetic rendition of the martinst myth, written by Saint-Martin at the peak of his Elus Coën period.

Man: His true nature & ministry

Orig. “Le Ministère de l’homme-espirit” – 1802. Translated by Edward Burton Penny in 1864. This was the last book Saint-Martin published before he died. It is composed of three parts, 1. On nature 2. On Man 3. On the Word.

Theosophic Correspondance between Saint-Martin and Baron von Kirchberger

Translated by Edward Burton Penny in 1863.
In 1792, The german Kirchberger takes the initiative to write to Saint-Martin. This was to be the beginning of a long correspondance between to friends, who du to the french revolution would never meet in person. The letters shed some light on the thoughts of Saint-Martin after the Elus Coën, and his approach to Böhme. At the end of five years of correspondance, Saint-Martin concludes that Kirchberger have adopted “a tone of piety and belif” , and they have a falling out.  Kirchberger died shortly after, to Saint-Martins great sorrow.

Eighty Aphorisms and Maxims

80 short epistles on martinism. From ”Oeuvres postumes de Saint-Martin” – Letourmy 1807 Varia 2 Vol.
These aphorisms give an insight into the symbolic language of Saint-Martins, as well as his method for applying his wisdom in daily life.

The Red Book

This is Saint-Martin’s notebook. It recieved its name due to him crossing out in red ink the passages he later used in his other works.

Ten Prayers

From ”Oeuvres postumes de Saint-Martin” – Letourmy 1807 Varia 2 Vol.
These prayers were published in Saint-Martin’s posthumous collection. Although remenicient of Elus Coëns in their phrasing, they were probalby never ment to be read out loud nor memorized.
Prayers such as these were a litterary style during the 18th century that died after the french revolution.

Stanzas on the Origin and Destiny of Man

Org. ”Stances sur l’origine et la destination de l’homme”- Paris 1796
Written as a dialogue between the soul of Man and the Heavenly Voice.
The poem alternates between them, where man in his dispair turns to the Divine, first in lament, then in desire to become free, and lastly in praise.
Through the verses we see the essence of Saint-Martins teachings concerning breaking free from the forces that contain Man.
Note that this translation by Arthur Edward Waite is rather omissive, and lacks one verse.

 

Jean-Baptiste Willermoz:

Rule of the Order in 9 Points

The Rule of the Order: Being a series of maxims on our teachings, theosophy and human values. Written by Jean-Baptiste Willermoz in 1782.

 

Martinez de Pasqually

Treatise of the Reintegration of Beings (offsite)

The great tome of Pasquallys wisdom and his own rendition of the myth. This was once a very secret document in the Elus Coëns. It is concidered the main doctrinal source of the martinist tradition within the Ordre Reaux Croix.

 

Russian martinism:

The Tableau of Nature and Grace of Lopukhin

The Diagram of The Tableau of Nature and Grace, with a short explanation, giving an insight into the work of the Russian Martinists.

Exerpts from the Catechisms of Lopukhin of 1791

Some exerpts from the Martinist Catechisms of the order of Lopukhin. The first chapter discusses the nature of the “True Knight Mason”

 

Martinist texts in French:

Louis-Claude de Saint-Martin:

Le Nouvel Homme

Paris, Imprimerie du Cercle Social, an IV de la Liberté (1792)

 

Martinez de Pasqually:

Traité de la Réintégration des Êtres

Editions Bibliothèque Chacornac (1899)

Martinisttekster på Norsk:

Ordre Reaux Croix:

Manifesto Ordre Reaux Croix

Manifestet er Ordenens fundament, på hvilket den er grunnlagt og kan oppløses.

Kompasset

Kompasset er skrevet for å opplyse veien for alle de åndelige pilegrimer som søker Mysteriet gjennom Ordre Reaux Croix. Kompasset peker mot den den felles forståelse som samler de vandrere som møtes under vårt banner.  Kompassets østlige nål peker mot Mysteriet, som Ordenen formidler gjennom dens grader.

Den Fullstendige Ordensregelen i 9 punkter

Ordre Reaux Croix’s Ordensregel. En serie maksimer om vår lære, teosofi og verdier. Skrevet av Jean-Baptiste Willermoz i 1782.

 

Louis-Claude de Saint-Martin:

Ode til Menneskets Opphav og Bestemmelse

Org. ”Ode sur l’origine et la destination de l’homme”- Paris 1796

Denne oversettelsen inkluder alle 16 vers, samt de passasjer som Arthur Edward Waite sensurerte bort i sin oversettelse.

Martinisttexter på Svenska:

Louis-Claude de Saint-Martin:

Utvalda texter av Louis-Claude de Saint-Martin

Texterna här är utvalda som en kort introduktion till Saint-Martins lära och filosofi, där den okände filosofen själv får presentera några av sina teser, vilka vi sammanställt och givit rubriker till. De kommer ursprungligen från en rad av hans böcker, men är på svenska hämtade från verket “Saint-Martin, den okände filosofen – hans lif och tankar”, sammanställt och med noter av Franz v. Baader. Verket  blev översatt till svenska av E.W. Bergman och publicerades år 1873.

Saint-Martin – Tankar och självbiografi (offsite)

För första gången på drygt 130 år presenteras här utvalda texter av den franska mystikern Saint-Martin på svenska. Denne okände filosof har tyvärr varit alltför okänd under en längre tid här i Sverige, och det är förhoppningen med serienEsoteriska klassiker att bringa flertalet av hans verk in i svensk språkdräkt. I slutet av 1700-talet var ‘den okände filosofen’ medlem i det teurgiska sällskapet Elus Coëns, men valde efter grundarens död att utveckla sin egen mystika väg, inspirerad av Jacob Böhmes teosofi. Denna kom att kallas för Hjärtats väg, och skriftens bägge delar ger goda inblickar i vad Saint-Martin tänkte och menade om detta, uttryckt på ett sätt som är minst lika aktuellt för dagens sanningssökande människa.

Saint-Martin – Om tingens ande och väsen (offsite)

Vår okände filosof sökte här förbereda människan för de djupa sanningar som blott en uppvaknad själ kunde förstå i den tyske mystikern Jakob Böhmes verk. De l’esprit de choses (Om tingens ande och väsende) är egentligen en samling observationer, skisser och tankar som nedtecknats under en längre tid och som nämns i brev till Kirchberger år 1797. Kirchberger rekommenderar där Saint-Martin att undvika det mystika språket, ett råd som han uppenbarligen lystnade till. I ett brev 1799 skriver Saint-Martin att boken består av ”instruktioner som inte är jämförbara med de stora mästarna, men de kan förbereda sändebud och fungera som en introduktion. Mitt främsta syfte är att låsa upp sanningens stigar…”Detta gör han genom att utgå från vad människan kan erfara och observera i sig själv, som en levande spegel vilken återspeglar allt i skapelsen.

 

Spainish

Martinist texts in Spanish:

Ordre Reaux Croix:

La Tabla Universal

Diagrama de la Tabla Universal, la Cosmologia de los Elus Cohen. Reconstruida desde las imágenes de Pasqually, Saint-Martin and Willermoz.